Konstruktor – czym się zajmuje?

Najogólniej mówiąc projektant konstrukcji zajmuje się tworzeniem projektów konstrukcji. Racja, jednak poza projektowaniem nowych konstrukcji projektant zajmuje się również przebudowami oraz zmianami w budynkach już istniejących.

Każdy nowoprojektowany obiekt, zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego, wymaga odrębnego projektu konstrukcji. Dodatkowo, w przypadku remontu lub przebudowy obiektów, jeśli zmianie ulegają elementy nośne budynku, takie jak stropy, podciągi, słupy lub nośne ściany, konieczne jest wykonanie opinii lub ekspertyzy budowlanej. W dokumencie konstruktor sprawdza, czy dokonane zmiany nie wpłynął negatywnie na dalszą eksploatację obiektu. W przypadku bardziej złożonych prac konieczne jest wykonanie projektu konstrukcji. To w nim znajdzie się opis zmienianych elementów oraz najbezpieczniejsza i najbardziej ekonomiczna technologia wprowadzenia zmian.

Ponadto projektant sprawuje nadzór autorski, który de facto oznacza sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem. Zaangażowany jest zatem w każdy etap prac w projekcie- począwszy od prac nad koncepcją projektu, przez projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do projektu wykonawczego i realizacji obiektu.

Praca w tym zawodzie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Nasz zawód włączony jest do zawodów zaufania publicznego. Dlatego też, aby projektant konstrukcji mógł wykonywać swój zawód koniczne są skończone studia na kierunku budownictwo oraz zdanie państwowego egzaminu na uprawnienia budowlane. To pozwala sądzić, że projektant wykonujący projekt konstrukcji ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie aby budowany lub remontowany obiekt był bezpieczny.